dzisiaj jest: 27 marca 2023. imieniny: Lidia, Ernest, Jan
 
Zapytania ofertowe

Miechów-Charsznica 23.03.2015r

              

ZAPYTANIE OFERTOWE


 Gmina Charsznica zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na opracowanie dokumentacji Projektowo-Kosztorysowej na wykonanie zadania pn.”Rewitalizacja centrum Gminy w msc.Miechów-Charsznica” wg. niżej zamieszczonego zakresu:

1.Projekt budowlany zagospodarowania terenu centrum gminy w zakresie ograniczonym torami kolejowymi/od budynku Urzędu Gminy/ z parkiem przed dworcem kolejowym.

2.Projekt budowlany zagospodarowania terenu centrum gminy w rejonie klubu „Planeta” wraz z drogami.

3.Projekt budowlany remontu części zewnętrznych budynku mieszkalnego ul.Kolejowa 3 wraz z audytem energetycznym.

4. Projekt budowlany remontu części zewnętrznych budynku mieszkalnego ul.Kolejowa 2 wraz z audytem energetycznym.

5.Ekspertyza techniczna, dokumentacja przebudowy poziomu parteru oraz remont części zewnętrznych budynku dworca PKP z audytem energetycznym.

6. Projekt budowlany remontu części zewnętrznych budynku mieszkalnego ul.Kolejowa 7 wraz z audytem energetycznym.

7. Projekt budowlany remontu części zewnętrznych budynku biblioteki wraz z audytem energetycznym.

8. Projekt budowlany remontu elewacji frontowej budynku strażnicy OSP przy ul.Kolejowej wraz z audytem energetycznym.

9. Projekt budowlany remontu części zewnętrznych budynku dawnej lecznicy wraz z audytem energetycznym.

10. Projekt budowlany remontu części zewnętrznych budynku niskiego przy lecznicy .

11.Projekt zagospodarowania terenu przy byłej lecznicy.

  Złożona oferta powinna zawierać wszystkie dane zawarte w załączonym formularzu ofertowym Wykonawcy.

Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę sporządzenia i termin wykonania.

Do oferty należy dołączyć zaakceptowany wzór Umowy.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, przesłana faksem na nr.41/3836240,bądż dostarczona osobiście do siedziby Zamawiającego.

Termin składania oferty upływa w dniu 10.04.2015r do godz.15.00

Wybór najkorzystniejszej ofert nastąpi w oparciu o następne kryterium:

Cena – 100%

Zapytanie ofertowe oraz formularz ofertowy.pdf


 

Miechów-Charsznica 23.03.2015r

   

  

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 Gmina Charsznica zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie mapy do celów projektowych do projektu budowlanego zagospodarowania centrum miejscowości Miechów –Charsznica dla zadania pn.”Rewitalizacja centrum Gminy w msc.Miechów-Charsznica” wg. niżej zamieszczonego zakresu:

- mapa do celów projektowych ma być wykonana w skali 1:1000.

- zakres zamówienia obejmuje sporządzenie map dla obszaru do 13 ha

Zamawiający zastrzega sobie możliwość konsultowania z Wykonawca wszelkich innych istotnych kwestii związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

 

 Złożona oferta powinna zawierać wszystkie dane zawarte w załączonym formularzu ofertowym Wykonawcy.

Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę sporządzenia i termin wykonania.

Do oferty należy dołączyć zaakceptowany wzór Umowy.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, przesłana faksem na nr.41/3836240,bądż dostarczona osobiście do siedziby Zamawiającego.

Termin składania oferty upływa w dniu 10.04.2015r do godz.15.00

Wybór najkorzystniejszej ofert nastąpi w oparciu o następne kryterium:

Cena – 100%

Zapytanie ofertowe oraz formularz ofertowy.pdf