dzisiaj jest: 20 marca 2023. imieniny: Aleksandra, Klaudia, Anatol
 
Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Charsznica

Informacja na temat realizacji projektu systemowego

Od 01.09.2014 r. dzięki środkom Unii Europejskiej pozyskanym przez Gminę Charsznica trwa realizacja projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Charsznica ".

 

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 414 990,00PLN

Wkład własny Gminy Charsznica: 0,00 PLN

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Dzialanie:9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Podziałanie: 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Okres realizacji: 01.09.2014 r. do 30.04.2015 r.

Beneficjent: Gmina Charsznica

Jednostka realizująca projekt: Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół Charsznicy ul. Kolejowa 20

Opis projektu:

Projekt obejmuje modernizację oddziałów przedszkolnych w

-  Zespole Szkół im. A. Malatyńskiego w Miechowie – Charsznicy ul. Szkolna 14, 

-  Zespole Szkół w Tczycy , Tczyca 177,

- Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Swojczanach, Swojczany 200,  

- Szkole Podstawowej w Pogwizdowie , Pogwizdów 58

poprzez doposażenie w materiały, pomoce dydaktyczne ,edukacyjne, zabawki ,sprzęt ICT , meble ,wyposażenie wypoczynkowe ,wyposażenie do szatni , kuchni  dostosowanie pomieszczeń do potrzeb przedszkolaków oraz organizację placów zabaw.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości pracy pięciu  oddziałów przedszkolnych w czterech szkołach podstawowych na terenie Gminy Charsznica poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich w terminie do 30.04.2015r.

Cele szczegółowe:

•Stworzenie w pięciu  oddziałach przedszkolnych, zlokalizowanych przy czterech szkołach podstawowych w okresie do 30.04.2015r. warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3-4, poprzez zakup dodatkowego wyposażenia dostosowanego do potrzeb i możliwości ww. grupy dzieci.

•Stworzenie w czterech oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych przy trzech szkołach podstawowych w okresie do 30.04.2015r. warunków umożliwiających objecie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3-4 lat poprzez dostosowanie pomieszczeń do potrzeb i możliwości w/w grupy dzieci

 •Stworzenie w pięciu oddziałach przedszkolnych, zlokalizowanych przy czterech szkołach podstawowych w okresie do 30.04.2015r warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3-4 lat, poprzez  organizacje placu zabaw w dwóch szkołach podstawowych i doposażenie dwóch placów zabaw w dwóch szkołach podstawowych dostosowanego do potrzeb i możliwości w/w grupy dzieci

Modernizacja oddziałów przedszkolnych przyczyni się do likwidacji barier w dostępie do edukacji przedszkolnej, a tym samym umożliwi wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci dotychczas nieobjętych wychowaniem przedszkolnym.

Realizacja projektu zakończy się 30.04.2015r.r.