dzisiaj jest: 27 marca 2023. imieniny: Lidia, Ernest, Jan
 
SPRAWOZDANIE

 

SPRAWOZDANIE

z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art.3, ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Charsznica za 2012 rok

Gminny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ,ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r Nr 234,poz.1536) na terenie Gminy Charsznica na 2012 rok został uchwalony przez Radę Gminy w Charsznicy, uchwałą Nr XIII -60- 2011 r z dnia 15 listopada 2011.


Główne cele programu to ;

współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami jak i efektywne wykorzystanie istniejącej społecznej aktywności oraz pobudzenie nowych inicjatyw i aktywności społecznej w zaspakajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Charsznica.


W dniu 21 grudnia 2011 roku został ogłoszony konkurs na realizacje zadania publicznego pod nazwą ,, Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Charsznica."

Rada Gminy w uchwale budżetowej na 2012 rok przeznaczyła kwotę 26 000.00 zł na realizację w/w zadania.

Do konkursu zgłoszono jedna ofertę . Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy po dokonaniu oceny złożonej oferty zakwalifikowała ją do realizacji.

Była to oferta złożona przez Ludowy Klub Sportowy ,, Spartak.''

W dniu 11 stycznia 2012 roku Wójt podpisał umowę z Ludowym Klubem Sportowym Zadanie zgodne z umową było realizowane do grudnia 2012 roku.

 


W ramach realizowanego zadania wykonano ;

1.Zorganizowano udział piłkarzy w 24 meczach na własnym stadionie i 23 na wyjeździe .

2.Zorganizowano zawody sportowe dla dzieci i młodzieży szkolnej -

  • Tenis stołowy ( szkoła podstawowa )

  • Piłka nożna (szkoła podstawowa i gimnazjum )

  • Piłka siatkowa ( szkoła podstawowa i gimnazjum )

W dniach od 17 - 19 grudnia 2012 roku została przeprowadzona kontrola przez pracownika Urzędu Gminy Panią Stanisławę Bogusz działająca na podstawie upoważnienia Nr 30 z dnia 14.grudnia 2012 roku Wójta Gminy Charsznica w zakresie wykorzystania dotacji przekazanej przez Gminę Charsznica zgodnie z umową Nr 1/2012 z dnia 11.01.2012 roku.


Okres kontroli obejmował od 11.01.2012 do 15 .12.2012 r. Prezesem Stowarzyszenia był Pan Mirosław Bijak wybrany na stanowisko większością głosów na zebraniu wyborczym w dniu 06.grudnia 2008 roku. W dniu 06 grudnia wybrano również pierwszego wiceprezesa , którym został Andrzej Pietrzyk , drugim wiceprezesem został Krzysztof Sobota .

W dniu 25 listopada 2012 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze na , którym to zebraniu udzielono jednogłośnie absolutorium Zarządowi Klubu .

Dotychczasowy Prezes Zarządu zrezygnował z pełnienia funkcji.

Przeprowadzono nowe wybory. Nowym Prezesem Klubu został wybrany Pan Kasprzyk Norbert, pierwszym wiceprezesem Sobota Krzysztof , drugim wiceprezesem Pan Pietrzyk Andrzej. W dniu 29 listopada 2012 r złożono wniosek do sądu o zmianę danych podmiotu w KRS .

.

Badane w toku niniejszej kontroli zagadnienia ujęto w następujące punkty ;

1.Wyodrębnienie ewidencji księgowej dotyczącej otrzymanej dotacji

2.Prawidłowość dowodów księgowych stanowiących podstawę rozliczenia dotacji

3.Zgodność poniesionych wydatków z ustaleniami umowy Nr 1/2012 z dnia 11 stycznia

2012 roku.

4.Prawidłowość sporządzenia sprawozdania z wykorzystania dotacji

 

Sprawozdanie w zakresie rozliczenia otrzymanej dotacji złożone przez Prezesa Stowarzyszenia Norberta Kasprzyk sporządzono prawidłowo oraz załączono zestawienie wszystkich faktur i dokumentów , które zostały opłacone w całości ze środków pochodzących z dotacji .Obsługa księgowa była prowadzona przez biuro obrachunkowe w Miechowie.

Ludowy Klub Sportowy Spartak rozliczył się w Urzędzie Skarbowym Pitem CIT - 8

Sprawozdanie zostało złożone zgodnie z przepisami ustawy wymienionej na wstępie i przedłożone Radzie Gminy Charsznica na Sesji w dniu 19.04 2013 roku.


Miechów - Charsznica 2013-04-19.

WÓJT GMINY

mgr inż. Jan Żebrak