dzisiaj jest: 8 czerwca 2023. imieniny: Ada, Maksymilian, Seweryn
 
Obwieszczenie

Znak:RGS.6220.1.2011   Miechów-Charsznica, dn. 20.02.2012 r

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

  Wójt Gminy Charsznica działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 20.02.2012 r na wniosek Karpackiej Spółki Gazownictwa s. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków reprezentowana przez pełnomocnika P. Paweł Granat, Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług „H-GAZ”, M. Hliniak W. Hliniak Sp. j. 35-303 Rzeszów, ul. Mieszka I 48/50  wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie stacji redukcyjno-pomiarowej I° Q=1250 Nm³/h w miejscowości Chodów Gmina Charsznica na działce nr ewidencyjny 255/1 w obrębie Chodów

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Gminy Charsznica, pok. nr 24. w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

 

 

 

Podano do publicznej wiadomości przez:

Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Charsznica, we wsi Chodów oraz na stronie internetowej urzędu.